Yourself.

Body

2017 / Bakalářská práce / FUA TUL / sádra a 3D tisk / model a prototyp

cze_Srdeční projekt Yourself. vznikl jako bakalářská práce na Fakultě umění a architektury při Technické univerzitě v Liberci. Bakalářská práce zkoumá a popisuje krajinu těla. Důraz je kladen na autentičnost těla, která je dána psychickým a následně fyzickým rozpoložením konkrétní osoby v konkrétním čase. Získané poznatky slouží jako platforma pro vytvoření osobitého doplňku se silnou kontextuální vazbou. Zmiňovaným kontextem může být jakýkoliv aspekt týkající se dané osoby.

eng_Project Yourself. was created as a part of my Bachelor thesis at the Faculty of Arts and Architecture of Technical University of Liberec and is of a great personal importance to me . The thesis studies and describes „the body scenery“. Emphasis is laid on authenticity of the body which is granted by its frame of mind and body of a specific person at a specific time. Acquired notions form a platform for designing an original accessory with a strong contextual link. This context can be any aspect of that person.